Wednesday, December 31, 2008

பெற்றோர்களிடம் குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பது என்ன?

மின்னஞ்சலில் வந்தது..

WHAT KIDS WANT THEIR PARENTS TO KNOW


1 Encourage me when I do a good job

2 Let me teach you some things. Don't always be the teacher

3 Don't show too much affection in public

4 Let me take some risks; you did when you were young.

5 Try not to miss my ball games, school plays or the other activities that are special to me

6 Respect my Privacy

7 "Say YES"" more often than ""NO"" """

8 Take me on short errands with you if I want to go

9 Getting a pet is a great idea

10 Set limits on the amount of television I watch

11 Help me to develop a skill or talent that will last a liftetime

12 Give me reasons for your demands

13 Family activities really make me feel close to everyone.

14 Take time to explain things to me.

15 Don't take it personally when I act weird… sometimes I feel weird.

16 Hang out with me sometimes

17 Understand that I don't try to make you mad; it just happens. I don't like being on your bad side.

18 Please stop showing pictures of me to everyone you meet. This is very embarrassing.

19 Tell me what's going on with family problems or any other problems. It hurts me when I know that I'm not being included.

20 Board games can be fun to play with the family.

21 Keep your word.

22 Keep praying for me. It makes me feel secure.

23 Ask for forgiveness of me sometimes.

24 Don't always give me what I keep asking you for.

25 Make sure you listen to my answers when you ask me questions.

26 Listening is one of the best ways to show me you love me.

27 If I spend a lot of time on the phone with my friends, don't get worked up.

28 Stop comparing me to my brothers or sisters or to my classmates. We are all different and want to be treated as individuals.

29 If I lose at something, let me have some time to myself. Later you can tell me what I did wrong.. And what I did right.

30 Always buy me clothes that are in fashion not something you would wear.

31 I enjoy seeing my parents hug.

32 Don't make fun of the music. I listen to or the clothes I wear.

33 Set high moral standards for me.

34 Wear your seat belt while driving the car. You are important to me.

35 Keep telling me you love me and are proud of me.

36 Teach me how to act around elders.

37 Never put me down, especially in front of my friends.

38 Talk to me about all subjects even sensitive ones. I need information.

39 Encourage me to earn my own money.

40 Keep pushing me to learn how to express myself in words, both written and spoken. It really does help me to think better.

41 Pray with me.

42 Teach me about different religions,cultures and races.

43 Get to know my friends. Include them in some of our family plans.

44 Discuss movies after we see them. This teaches me to evaluate things.

45 Don't tell me my fears are silly.

46 Let me express myself through my hair and clothes.

47 Even though I complain about Maths lessons, make me stick with them.

48 Keep encouraging me to follow my dreams. Mine are different than yours.

49 Encourage me to save and not to buy things so quickly.

50 Encourage me to be honest.

51 Don't keep changing the rules.

52 Make sure I have a quiet place and a regular time to do homework.

53 Trust me.

54 Nagging doesn't work in the long run

55 I can't always get good grades-sometimes I get nervous and make mistakes.

56 Don't push me into a specific sport. Introduce me to lots of activities and let me choose what I like.

57 Teach me to be kind.

58 Don't correct my mistakes in front of my friends. Save your criticisms until we are alone.

59 Arguments are a natural part of being a family.

60 Don't begin sentences with When I was your age….

61 Let me be independent and learn to govern myself. I'll do the driving; you do the navigating.

62 Have atleast one meal as a family each day.

63 Ask open -ended questions, it helps me solve my own problems.

64 Tell me about our family history -it makes me proud.

65 Set clear, consistent boundaries.

66 Share the experiences that you had as a kid-even the mistakes and embarrassing times.

67 Tell me when you're in a bad mood or are having a bad day. That way I won't be so hurt if you say something dumb.

68 I like us to go to the temple together as a family.

69 Set a good example for me when it comes to habits like smoking or dinking.

70 Remember I can't read your mind.

71 Teach me to keep trying.

72 I may need rules, but not too many.

73 When I am with my friends, don't always try to hang out with us. You and I can spend time together later.

74 Let me decide my own bedtime.

75 Occasionally I still like to be kissed by both of my parents.

76 Cheer for my whole team, not just for me.

77 Know what I am watching on T.V. I am really not old enough to see somethings.

78 Your praise means more to me than anyone else's.

79 Make sure that my friends feel welcome at our house.

80 Don't say things you don't mean when you are angry.

81 Sometimes discuss problems with me when you don't know the solutions.

82 Instead of giving orders, Offer choices.

83 Never, Never call me by my pet name in public

84 Give me more responsibilites as I prove myself ready.

85 Let me decorate my own room, but you can give me advice.

86 Encourage me to start a collection of something interesting.

87 Teach me good manners.

88 Rent videos with a message for the family to watch.

89 Be aware of the music I listen to. Take the time to introduce me to other types of music.

90 Teach me to compare prices before buying.

91 Read the newpaper with me sometimes and discuss what's going on.

92 Let me go to the movies with a friend. We will get the tickets and the food and meet you later.

93 Always make time for me. We can sit around and talk, read a book, or do something else. The important thing is that you like to spend time with me.

94 Help me to pick out good books.

95 Don't make any promises you might not be able to keep.

96 Take me with you to work. It helps me to understand who you are.

97 Occsionally watch my favourite T.V. shows with me.

98 I like it when you have fun with my friends and me. They usually don't see parents acting so crazy.

99 Don't bottle up your problems. Share them.

100 Think of recreational things we can do together.

101 Pets teach responsibility.

102 Whenever possible let us kids resolve our differences by ourselves. We need to learn to work things out for ourselves. We can't always rely on you to be around to solve every problem.

103 Compliment my friends

104 Tell me about your disapointments.

105 Don't spend all your time on the child who's acting up. Acknowledge the good as well as the bad.

106 Don't be sarcastic.

107 Teach me right and wrong.

108 Allow me to use some of your valuable possessions like your camera.

109 Help me to learn some world geography. I need to understand other people, other places.

110 Let me see you helping someone in need.

111 Sometimes listen to my friends and me

112 Show me how to compete.

113 Let's once in a while take turns reading out loud.

114 Teach me how to cook.

115 Keep chart of my accomplishments and achievements.

116 Try not to embarrass me by the way you dress.

117 Let me choose my own friends.

118 Answer my questions, even if the answer is embarrassing.

119 Teach me to be a good winner and a good loser.

120 Please don't yell at me when there's a problem. The less anger the easier it is to understand one another.

121 The next time I have a day off from school, take a day off from work and spend the time with me. You can get to know me better.

122 When telling me about your rules, make sure I understand the consequences.

123 Even smart kids may made mistakes. I am smart, not perfect.

124 Don't keep adding on punishments. Don't ground me and then decide that I also can't use the phone, and then that I also can't watch T.V.

125 Keep encouraging me to read

126 Remember that my room is the only Private place that I can call my own. If I don't want to keep it perfectly neat, let me.

127 Make up a list of my chores. That way I know exactly what I need to do and you won't have to keep reminding me.

128 Teach me about love and affection.

129 Help me plan ahead. High School will be scary enough even with a plan.

130 Introduce me to lots of defferent things. Even if I never want to do something again, you have given me the experience.

131 Try to remember what it was like being my age.

132 Teach me how to relax.

133 Teach me to pray about my problems.

134 Give me enough pocket money so that I can learn how to spend wisely and how to save.

135 If you must fight, remember that I am close enough to hear you.

136 Don't be so overprotective. If I am not allowed to make mistakes, I can't learn from my mistakes.

137 Don't judge my friends by their clothes or hair. After all, I saw something in them that made me want their friendship.

138 I like the little private notes you sometimes leave me.

139 Help me with my homework when I need you to.

140 If I come home late, I might have a good reason. Ask for it before you get upset.

141 Teach me to be kind.

142 Don't punish me if I don't do well in school. Instead, work with me to improve.

143 I am no longer the little child you think of me as, but I am also not as grown-up as I like to pretend.

144 Talk to me about god.

145 Encourage me to use a computer. I'll be glad later.

146 When I ask a question, make sure I understand your answer.

147 Hire someone to do your taxes. Every year the whole family gets upset because you are so worried until they are done.

148 Don't bring up past mistakes. Forgive and forget.

149 Don't automatically blame until you know the facts.

150 Take me to the hospital sometimes when you visit friends who are ill. It makes me appreciative of good health.

151 Believe in me.

152 Assist with my chores when I ask for help.

153 Help me to get organised.

154 Listed to my music with me occasionally.

155 Teach me to respect elders.

156 A clothes allowance teaches me to make good choices and saves us all hassles.

157 When I have a bad attitude or do something mean, tell me.

158 Never let me smoke.

159 Pay my allowance on a regular basis. Don't make me have to ask for it.

160 Listen to my jokes and experiences in classroom.

161 Don't assume my teen years will be a hassle. You might actually enjoy me as a teenager.

162 Have a set time for us to do family chores.

163 I like it when you play practical jokes on us.

164 Look at family photo albums with me and tell me about the relatives.

165 Don't always let me win when we play games or sports.

166 Don't shout to make a point.

167 Never call me stupid or dumb.

168 Encourage me to exercise regularly.

169 Even when I do something wrong, let me know you love me.

170 Don't set unrealistic goals.

171 Sometimes I just want to be left alone.

172 Control the amount of time I play video games.

173 I like it when you have fun with me.

174 Thank me and point it out when I am polite.

175 Allow me to keep some of my money in a safe, secret place.

176 Make sure that I understand the meaning behind the words on my posters and T-shirts

177 Ask my opinion sometimes.

178 Let yourself be a parent, not a policeman.

179 Spread your love around. Give equal attention to each child in the family.

180 Remember that even though I don't always say it, I appreciate all you do for me.

181 Don't visit my school too oftern. It is embarrassing to me.

182 Please do not smoke or drink. I want you to be with us for more years.

183 Introduce your friends to me.

184 Let me know about or relatives.

185 Teach me about hospitality.

186 When we go on tour, let me do the cash transaction. I will give account later.

187 When I am ill, I want you to take care of me personally.

188 Be punctual before asking me to be punctual.

6 comments:

நட்புடன் ஜமால் said...

அருமை.

தமிழ் படுத்த முயற்சிக்கிலாம் ...

கணினி தேசம் said...

ரொம்பபபபபப....நீளமான பதிவு.

இந்தனை விசயங்களையும் குழந்தை நம்மை பார்த்து கேட்டா? ஹம்..தலை சுத்துது..!!

Bookmark செஞ்சு வைக்கிறேன், அப்புறமா படிக்கலாம்.


நன்றி.

ISR Selvakumar said...

அம்மாக்களின் வலைப்பூவுக்குள் (அப்பாவாகிய நான்)வந்தால் இப்படியா பெரிய்ய்ய்ய்ய்ய்ய பூவால் வரவேற்பது?

படித்து முடிப்பதற்குள் குழந்தைகள் வளர்ந்துவிடுவார்கள்.

அன்புடன் அருணா said...

சின்ன சின்ன டோஸா கொடுங்க....இப்பிடியா???? கொஞ்சம் ஓவர் டோஸ்தான்....
அன்புடன் அருணா

Focus Lanka said...

Focus Lanka திரட்டியில் உங்களையும் இணைக்க
http://www.focuslanka.com

Anonymous said...

How to Raise a Brighter Child By Joan BeckHow to Raise a Brighter Child By Joan Beck

நமது குழந்தைகளின் மனவளர்ச்சி முதல் அனைத்து விசயங்களை அருமையான எழுதி இருக்கிறார்கள்...கண்டிப்பாக ஓரு முறையாவது வாசிக்கவும்....

எனது பக்கம் பார்த்து உங்கள் விமர்சனங்களை தெரிவிக்கவும்..
www.kidsfun.co.nr எனது பையனுக்காக உருவாக்கப்ட்டது..
எனது மின்னஞ்சல் drpsenthil@rediffmail.com

 
அம்மாக்களின் வலைப்பூக்கள் - Templates Novo Blogger